Dokumenty
Szkolenie RKN - listopad 2018 r.
Make RKN Great Again
Regulamin RKN

Szkolenie dla RKN - listopad 2018

Prezentacja proponowanych zmian w ramach RKN - październik 2017

Regulamin
Rady Kół Naukowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Rada Kół Naukowych, zwana w tekście niniejszego Regulaminu „Radą”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.),  Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwanej dalej „Uczelnią”, a także w oparciu o postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Art. 2

 1. Pełna nazwa Rady brzmi: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Rada Posługuje się również skrótem: „RKN”.

 

Art. 3

 1. Rada jest uczelnianą Radą studencką.
 2. Rada nie posiada osobowości prawnej.

 

Art. 4

 1. Siedzibą Rady jest Kraków.
 2. Rada działa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.

 

Art. 5

Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Rada Kół Naukowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, tel. 293 56 42, fax 293 50 80.

 

Art.6

 1. Rada może używać znaku graficznego wyróżniającego ją spośród innych organizacji studenckich, zwane dalej Logo.
 2. Logo stanowi własność Rady i podlega ochronie.
 3. Wzór Logo określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Art. 7

Czas działania Rady jest nieokreślony.

 

Rozdział II
Cele Rady i ich realizacja

 

Art. 8

Rada realizuje następujące cele:

 1. Reprezentowanie kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przed Władzami Uczelni,
 2. Koordynowanie działalności kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 3. Pomoc kołom naukowym w działalności projektowej,
 4. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 5. Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, warsztatów, praktyk, konferencji naukowych, w tym konferencji wyjazdowych,
 6. Prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 7. Promowanie Uczelni,
 8. Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
 9. Rozwijanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni oraz organizacjami pozauczelnianymi mającymi podobny profil naukowy,
 10. Rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
 11. Pomoc w organizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu,
 12. Integrowanie środowiska studenckiego.

 

Art. 9

Cele, o których mowa w art. 8, są realizowane poprzez:

 1. Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, seminariów, warsztatów, praktyk, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.,
 2. Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z organizacjami o podobnym profilu działania,
 3. Organizowanie co najmniej raz w roku Uroczystej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 4. Organizowanie i udział w obozach naukowych,
 5. Działalność wydawniczą,
 6. Tworzenie i utrzymywanie księgozbioru,
 7. Prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 9. Tworzenie grup projektowych do wykonywania określonych zadań,
 10. Rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 11. Prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów,
 12. Inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami niniejszego Regulaminu.

 

 

Art. 10

Realizując postawione cele Rada opiera się na społecznej pracy swoich członków oraz korzysta z pomocy innych osób lub organizacji.

 

Rozdział III
Członkowie Rady

 

Art. 11

Członkowie Rady dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, zwanych dalej również członkami,
 2. członków honorowych.

 

Art. 12

Członkami zwyczajnymi Rady stają się automatycznie studenci pełniący funkcje Prezesów (Przewodniczących) poszczególnych kół naukowych działających na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na podstawie odrębnych statutów oraz osoby wybrane do pełnienia funkcji w Zarządzie Rady.

 

Art. 13

 1. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz Rady.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  • uczestniczenia w pracach i programach prowadzonych przez Radę oraz we wszystkich przedsięwzięciach Rady zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • zgłaszania wniosków i zapytań do władz Rady we wszystkich sprawach dotyczących Rady oraz poszczególnych kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • zgłaszania wszelkich projektów dotyczących pracy Rady,
  • do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących własnością Rady lub będących pod jej opieką,
  • do reprezentowania Rady na konferencjach i odczytach w kraju i za granicą.
 3. Członek zwyczajny Rady jest obowiązany:
  • brać czynny udział w pracach Rady, w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków Rady,
  • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i innych uchwał władz Rady,
  • dbać o dobre imię Rady oraz popularyzować jej działalność.

 

Art. 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Rady.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Rady.
 3. Tytuł członka honorowego nadawany jest dożywotnio.
 4. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Rady oraz ma prawo przysłuchiwania się obradom Walnego Zgromadzenia Członków, jednakże bez możliwości głosowania.
 5. Członek honorowy jest zapraszany na Uroczystą Sesję Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Art. 15

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. utraty pełnionej funkcji Prezesa (Przewodniczącego) danego koła naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 2. ukończenia studiów,
 3. utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
 4. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV
Władze Rady

 

Art. 16

Władzami Rady są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Rady,
 3. Komitet Stały Rady.

 

Art. 17

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Rady.
 2. Walne Zgromadzenie Członków pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną Rady.
 3. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą wszyscy członkowie Rady.

 

Art. 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Rady, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 5 członków, jednak nie rzadziej niż raz w roku akademickim.
 2. W przypadku złożenia przez członków Rady wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Rady ma obowiązek podjąć decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.
 3. Zarząd Rady zawiadamia wszystkich członków Rady o miejscu i dacie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków osobiście, lub drogą mailową – wysyłając wiadomość na skrzynkę mailową danej organizacji, koła naukowego lub bezpośrednio do członka Rady.
 4. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd Rady ma obowiązek stawić się w składzie co najmniej połowy członków.
 5. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a więc członków zwyczajnych.
 6. W posiedzeniach plenarnych winni uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Rady.
 7. Jeśli członek zwyczajny Rady nie może uczestniczyć w zaplanowanych obradach, ma prawo wyznaczyć na piśmie pełnomocnika do reprezentowania go i głosowania w jego imieniu podczas Walnego Zgromadzenia.
 8. W posiedzeniach plenarnych mogą również uczestniczyć zaproszeni goście (bez prawa głosu), a w szczególności członkowie honorowi.
 9. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
 • Prezesowi Zarządu Rady,
 • Wiceprezesowi ds. finansów Rady,
 • grupie 5 członków zwyczajnych.
 1. Podczas głosowania każdemu członkowi Rady przysługuje jeden głos.

 

Art. 19

Do obowiązków i kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • wybór Prezesa Zarządu Rady,
 • odwołanie Prezesa Zarządu (większością 2/3 głosów),
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Rady,
 • powołanie do działania i zawieszenie funkcjonowania Komitetu Stałego Rady,
 • wybór członków Komitetu Stałego Rady,
 • uchwalenie Regulaminu Rady,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian Regulaminu,
 • rozpatrywanie skarg członków Rady na działalność Członków Zarządu Rady,
 • podejmowanie decyzji odnośnie kierunków działalności Rady.

 

Art. 20

 1. Prezes Zarządu Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 1 roku.
 2. Członkowie Zarządu Rady, w tym Prezes Zarządu Rady, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Art. 21

 1. Wybory Prezesa Zarządu Rady odbywają się co rok, najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji poprzedniego Prezesa Zarządu.
 2. O stanowisko Prezesa Zarządu może ubiegać się każdy członek zwyczajny Rady oraz każdy członek koła naukowego działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który przedstawi poprzedniemu Prezesowi listę poparcia podpisaną przez co najmniej pięciu Prezesów (Przewodniczących) kół naukowych działających na Uczelni.
 3. Głosowanie jest tajne, każdy członek zwyczajny Rady oddaje jeden głos na swego kandydata.
 4. Aktualny Zarząd Rady powołuje Komisję Wyborczą, której zadaniem jest:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  • zliczenie oddanych głosów,
  • ogłoszenie wyniku głosowania.

 

Art. 22

W skład Zarządu Rady wchodzą:

 1. Prezes Zarządu,
 2. Wiceprezes ds. Finansów,
 3.  

 

Art. 23

Skład Zarządu Rady może być w razie konieczności powiększony decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

Art. 24

Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 2. upływu kadencji,
 3. utraty członkostwa,
 4. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków

 

Art. 25

Zarząd Rady, wyłoniony w wyborach przez Walne Zgromadzenie Członków, pełni w ramach rady funkcję wykonawczą i reprezentacyjną.

 

Art. 26

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Rady należy:

 1. podejmowanie wiążących decyzji dotyczących działalności Rady,
 2. reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych,
 3. ustalanie planu pracy i czuwanie nad jego wykonaniem,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz innych kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 5. sporządzanie rocznego harmonogramu i preliminarza działalności Rady oraz innych kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 6. ocena działalności rocznej poszczególnych kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie oddzielnej uchwały Zarządu (zgodnie z załącznikiem 2),
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 8. rozstrzyganie sporów w sprawach, których nie reguluje Regulamin,
 9. administrowanie majątkiem Rady,
 10. przyznawanie środków na działalność kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie rocznej oceny dokonanej na podstawie oddzielnej uchwały Zarządu (zgodnie z załącznikiem 2),
 11. kierowanie bieżącą działalnością Rady,
 12. prowadzenie rejestru członków Rady.
 13. prowadzenie rejestru kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Art. 27

Do obowiązków i kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. odpowiedzialne kierowanie pracami Rady,
 2. reprezentowanie Rady na zewnątrz, w tym w kontaktach z władzami Uczelni,
 3. występowanie w imieniu Rady we wszystkich oficjalnych wydarzeniach,
 4. prowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. dbanie o rozwój Rady i jej członków,
 6. kierowanie i koordynowanie pracy Rady oraz współpracy z innymi organizacjami,
 7. podejmowanie czynności pozostających w kompetencji Zarządu Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki, (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Rady),
 8. zwoływanie zebrania Zarządu Rady,
 9. dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Rady,
 10. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Rady przepisów zawartych w jej Regulaminie,
 11. opiniowanie do władz Uczelni wniosków o powołanie do istnienia nowego koła naukowego.

 

Art. 28

Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa ds. Finansów należy:

 1. zastępowanie Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności,
 2. pomoc Prezesowi Zarządu w spełnianiu jego obowiązków,
 3. dbanie o racjonalne wykorzystanie środków finansowych Rady,
 4. rzetelne prowadzenie spraw finansowych Rady, w tym gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej wydatków Rady,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wszystkich przedsięwzięć, w które zaangażowane są środki finansowe Rady,
 6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 7. sporządzanie kosztorysów projektów.

 

Art. 29

Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należy:

 1. sporządzanie sprawozdań z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz wszelkich oficjalnych spotkań organizowanych przez Radę,
 2. gromadzenie dokumentacji i sprawozdań Rady,
 3. sprawowanie właściwej opieki nad wszelką dokumentacją Rady,
 4. sprawowanie opieki nad pieczęcią oraz biurem,
 5. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy członkami Rady,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z formalnym aspektem działalności Rady na Uczelni.

 

Art. 30

 1. Komitet Stały Rady jest organem pomocniczym i doradczym Zarządu Rady.
 2. Zadaniem Stałego Komitetu Rady jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie opinii lub komentarzy do stanowisk Zarządu Rady lub Prezesa Zarządu Rady w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.
 3. Stały Komitet Rady rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 1, powierzone mu przez Radę, Prezesa Zarządu Rady lub Walne Zgromadzenie Członków.

 

Art. 31

 1. Komitet Stały Rady czuwa nad realizacją zadań nałożonych na Walne Zgromadzenie Członków oraz na Zarząd Rady, a także przedstawia opinię z działalności tych organów pod względem legalności, rzetelności i celowości.
 2. W skład Komitetu Stałego Rady powinny wchodzić osoby z najdłuższą kadencją w Radzie oraz szczególnie zasłużone dla Rady. Członkiem Komitetu może również zostać członek honorowy Rady.

 

Art. 32

 1. Komitet Stały Rady jest powoływany do działania i jego funkcjonowanie może zostać zawieszone przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Członkowie Komitetu Stałego Rady są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera członów Komitetu Stałego Rady spośród kandydatur przedstawionych przez osoby lub organy, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, zgodnie z art.18 ust.9.

 

Art. 33

Mandat członka Komitetu Stałego Rady wygasa z chwilą:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 2. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział V
Finanse

 

Art. 34

Środki finansowe mogą być użyte jedynie na cele, o których mowa w art. 8.

 

Art. 35

Dla realizacji swoich celów regulaminowych Rada korzysta z następujących źródeł finansowania:

 1. środki finansowe otrzymane od Uczelni,
 2. środki finansowe otrzymane od sponsorów,
 3. granty,
 4. dobrowolne składki członkowskie,
 5. inne środki finansowe dopuszczone prawem.

 

Art. 36

 1. O podziale środków, o których mowa w art. 35, decyduje Zarząd Rady w formie uchwały.
 2. Środki, o których mowa w art. 35, dzielone są na następujące fundusze:
 • Fundusz na działalność projektową kół naukowych,
 • Fundusz wspierania działalności naukowej,
 • Fundusz administracyjny,
 • Fundusz rezerwowy,
 1. Środki dzielone są na poszczególne Fundusze przez Zarząd Rady zgodnie z przygotowanym harmonogramem i preliminarzem działalności Rady Kół Naukowych.
 2. Środki, o których mowa w ust.2. pkt. 1), przyznawane są kołom naukowym działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na podstawie oceny wydanej przez Zarząd Rady według obowiązującego Regulaminu oceny punktowej działalności kół naukowych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Środki, o których mowa w ust.2. pkt.2), przeznaczane są na:
  1. organizację Uroczystej Sesji Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  2. wspieranie działalności naukowej poszczególnych kół działających na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 4. Środki, o których mowa w ust.2. pkt.3), przeznaczane są na bieżące wydatki związane z prowadzeniem biura Rady.
 5. Środki, o których mowa w ust.2. pkt.4), przeznaczane są na wspieranie działalności nowo powstałych oraz reaktywowanych kół naukowych działających na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na wszystkie inne nieprzewidziane wydatki związane z działalnością regulaminową Rady.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

Art. 37

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Art. 38

Zmiana Regulaminu następuje w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.